Asal Mula Upacara Adat Sadranan Mbah Jobeh

sadranan

Asal  mula  upacara  Sadranan  Mbah  Jobeh  dapat  dirunut  dari  cerita tentang “Bibit Sekawit ipun Wontenipun Kyai Jobeh-Nyai Jobeh” sebagaimana diceritakan oleh juru kunci petilasan Mbah Jobeh, Ki Noto Sukamto :

Meniko rumiyin Ki Kenthung Nyai Kenthung sing gadah Dusun Petir, sing cikal bakal Dusun Petir. Dangu-dangu tiyang meniko gadahi tonggo tepalih, sak sampunipun tahun matahun damel Dusun Petir, meniko piyambak ipun meniko tiyang tani, gadahi sambutan ingkang dipun namekaken Bulak Pakel, Dusun ipun nggih Dusun Petir meniko, saktunggaling tahun wanci rendengan nggih tiyang tani ingkang dipun tanem nggih wonten pantun, jagung, lan sak panunggalipun, lha meniko dangu soyo dangu, pantun meniko wancipun gumadung, pun meh meteng, bade medal woh ipun, ndilalah kersane Allah, meniko taneman sami pejah sedoyo, karono mboten wonten jawah ngantos dangu, sedoyo taneman pundi bulak sami garing, lha nggih tiyang tani mestinipun sambat sebut kados pundi caranipun bade nedho ing mbenjangipun. Kirang langkung jam wolu malem Kemis Kliwon, Ki Kenthung meniko wedal saking griya, wonten ing plataran, nengok ngaler ngilen, mangertos sinar jejer kalih, ingkang agengipun sak glego-glego, lire sak wit krambil, ngantos nyundul ing ngantarikso, nyundul ngawiyat,. Ki Kenthung, nyopo : Kok wayah mene ono sinar jejer loro, iki sinaring opo?” Saksampunipun mekaten mboten kakocap Ki Kenthung tindak pundi. Sak sampunipun mekaten, menjangipun byar padang, Ki Kenthung nuweni sambutanipun tetanen wonten ing Bulak Pakel, sak sampunipun mekaten wonten mergi-mergi grenengan iki mbesuk sing arep dipangan opo, opo sing arep dipangan wong tani gek taneman podo mati kabeh, sak sampunipun mekaten Ki Kenthung sareng dumugi protigan, bade datneg bulakipun ingkang name Bulak Pakel, sak sampunipun mekaten, dumugi nggen garapanipun Bulak Pakel, Ki Kenthung nggih nyawang tanemanipun, sami garing, kanthi kalejanganipun, meniko sareng piyambakipun, madep ngilen wonten pojok kidul wetan, meniko mangertos, gubug kados dene gubug alas, meniko ppinayungan dening duk, sak sampunipun mekaten Ki Kenthung nyopo : Kae ono gubug koyo gubug alas, neng sish lor cedak gunung kae, kae gubug opo? Wong aku ora rumongso gawe, palehe sing gawe sopo? Saksampunipun mekaten Ki Kenthung mengaler, nyeraki gubug meniko, sareng dumugi wonten gubug ngriku, wonten sitinipun ingkang munthuk, Ki Kenthung mekaten : Lha iki tilas opo? Wong aku ora gawe, ora nglumpulke lemah, lemahe sing munduk-munduk koyo dene pundungan, sak sampunipun mekaten, Ki Kenthung ngubengi gubug meniko, lha sareng dumugi pojok kidul kilen, wonten tilase gedubang wurung, Wah sopo iki sing nginang ? Koyo ndurung suwe, kok iki eneng tilase gedubang wurung, marep ngetan nggon pojok kidul wetan mwniko ugi wonten gedubang wurung ugi, iki ono gedubang wuung kembar, dadi kulon karo wetan iki mau sing nginang sopo? Lha sareng ngaten sampun sakwetawis anngenipun nuweni gubug, kiKenthung nglajengaken anggenipun nuweni tanemanipun, wonten ing garapanipun wana bulak Pakel, Piyambakipun nggih nggrenang-ngreneng, wah yok tanduran ngendi papan iki wis entek mati kabeh, do koyo ngene ora ono udan, gek wong tani nggo kebutuhan sandang pangan gek pemetu seko ngendi ? Lha sak dangu-dangu lha pancen terang mboten wonten megolha piyambakipun meniko langkung jam setengah sedoso lha meniko rak benter sanget, lha piyambakipun ngiyup sak nagadapipun kajeng dan kaliyan gubug sak wetanipun, kajeng menopo nggih mboten kinocap. Lha salanjengipun piyambakipun, wontewn mriku meniko lungguhan nggih manaipun dos pundi maleh, wong tanemanipun telas pejah, nglanggut anggenipun menggalihaken, dangu soyo dangu ndilalah kersane Allah piyambakipun Ki Kenthung tilem, tilem sak kedepeing netro, meniko wonten suwanten, miring suwanten, Ki Kenthung mboten mangertos sinten ingkang nyuwanten, mboten ketingal tiyangipun, anggenipun nyuwanten nganten :” ee sambatmu kok koyo sendaren kepipit, mengko to mengko”. Sak sampunipun mekaten, Ki Kenthung kaget, nglilir byar, meniko tanpo wonten jawah, taneman sami ijo ngrembuyung, pulih jati nguni sedoyo taneman gesang sedoyo, mboten wonten jawah. Sak sampunipun mekaten, Ki Kenthung ngendikaken aku kok krungu swara, bareng ono soro “ eek ok sambatmu kok koyo sendaren kepipit, mengko to mengko” Aku nlilir byar sak keeping netro tanduran kabeh podo bali ijo ngrembuyung, koyo sarimana bayu udan, nek ngono gubug kae petilasane Kyai Jobeh Nyai Jobeh sebab barang garing dadi ijo kabeh. Utowo bisa kasebut Kayi Jodeh Nyai Jodeh sebab anggone kejoderan kaweruhan dino Kemis Kliwon. Iki mbesuk keno kanggo panyuwunan opo wae. Yen diparengake upamane nyenyuwun kecukupan sandang pangan ono ngersane Kyai Jobeh Nyai Jobeh nek diparengake angone among tani diparingi gangsar wilujeng okeh pamatune Lha iku mau kudu ono imbal mbalike dadi nek dikabulake nggone nyadran nganggo duwit keno, motong api iso, wedus iso, pitik biso, ning kudu nek wis diparengake kuwi kudu ditepati opo ingkang dados cariosipun, dados upamane kulo ajeng tumbas griyo mbenjing nuku Nek kabul kulo ajeng nyadran sedoso ewu utawi sak juta. Upamaminipun kulo ajeng tuku sawah nek diparengake karo Kyai Jobeh Nyai Jobeh gangsar wilujeng aku sugih pemetu besok aku arep nyadran mbeleh sapi. Lha dados kewajibanipun tiyang Petir meniko setahun menawi dinten Kemis Kliwon ngawontenaken sadranan. Wulanipun mboten ajeg, Dados ngaten, sa bibaripun Petir niku Rasul mboten kenging dipun pisahaken anatawis ipun Rasul lan Sadranan, sebab Petir meniko Rasul dinten Senin Pahing, Seloso Pon, Rebo Wage, gek Kemis Kliwon ipun ngawontenaken sadranan Kyai Jodeh Nyai Jodeh pepunden ing Petir meniko. Menawi sadranan meniko tiyang saking kiblat sekawan ingkang sami rawuh mboten saged matur sinten to sinten sebab tiyange ewon, lha niku-niku, sami ngesahi punagi, nggih onten sing nyadran mawi arto, sing nyadran mragat mendo, mragat ayam, mragat lembu, yen mragat lembu utawi ayam tiyang kagungan nadar, meniko kedah mbeto nggih ubo rampe sing ajeng dingge kedurenan Kemis Kliwon jam kalih siang. Kejawi meniko mari nadar kedah mbeto abon-abon kumplit, bako wutuh, gambir wutuh, mbeto sekar wangi, lajeng tosan madu / menyan madu, gek ora ketang seketip, neng nggen abon-abon niku, disukani arto, sak pelilahipun sing nyadran, Ki Juru Kunci niku wiwite nyambut ndamel ajeng sadranan dipun bantu kaliyan masyarakat Petir A, B, C reresik ing papan niku wiwit Rebo Wage jam kalihwelas siyang sak rampungo=ipun, nggih ingkang sami nyamponi reresik menopo kemawon, lha niku-niku nek empun Juru Kuncu dipun kancani sederak sekawan nggih gantos-gantos, sampun tahunipun gantos-gantos, lha niku-niku tiyang sekawan ingkang ngancani wiwit jam kalih welas ndalu, juru kunci sampun tenggo ngantos sak rampungipun menopo jam kalih menopo jam tigo menawi sampun mboten tiuyang. Nek jaman rumiyin tiyang bade nyadran tentu mbetos tosan madu, sak niki dipasrahke karo juru kunci, nek ora sedio okeh ora rampung, ngobong menyan sedino sewengi, jan saniki mpun bedo kaliyan jaman rumiyin. Nek jaman rumiyin juru kunci nek mbesem tosan, mbeta-mbetane nggih gangsal butir. Nek saniki mboten ajeng ngobong lha le ngobong menyan mboten medhot, modele mpun bedo-bedo, nek jaman rumiyin penjenengan mbesem ake tosan kulo nggadahi kebetahan mekaten. Nek saniki, kulo mang mbesemke tosan mBah, lha endi tosane? Mboten mbeto Mbah. Saniki nek mboten sedio njan apik ha ha ha
…Nggih ngeten meniko sejarahe, nek dinten Kemis Kliwon jam tigo mpun mboten wonten tiyang, nggih dipun tutup. Dipun mbesem aken tosan nek empun rampung. Rak ngeten. Sedoyo tiyang ingkang dating wonten griyane tiyang Petir A, B, C nyuwun dipun sakseaken, rak ngeten. Meniko penutupipun, ngeten.

 

Terjemahan bebas dari cerita juru kunci Petilasan Mbah Jobeh, Ki Noto Sukamto di atas sebagai berikut : Ki Kenthung dan Nyi Kenthung setiap harinya bertani mereka mempunyai ladang di Bulak Pakel tanaman yang ditanam Ki Kenthung dan Nyi Kenthung tidak berbeda dengan yang ditanam saat ini di sawah/ladang, tanaman yang ditanam diladang itu mencukupi kebutuhan keluarga Ki Kenthung dan Nyi Kenthung. Namun pada suatu musim Ki Kenthung dan Nyi Kenthung dan keluarganya mempunyai tanaman di ladangnya yang bertumbuh kembang yang baik subur dan hijau. Namun saat menjelang berbuah tidak ada hujan yang membuat tanamanya menjadi kering dan mati. Saat Ki Kenthung dan Nyi Kenthung mengetahui tanamannya kering beliau khawatir kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi. Setelah itu Ki Kenthung kembali dari ladang sambil berbicara didalam hati dan merasa khawatir bila tidak bisa panen. Pada hari malam Kemis Kliwon setelah isya (kurang lebih jam 8 malam) Ki Kenthung keluar dari rumahnya dan berdoa. Ki Kenthung didepan rumahnya, menghadap kebarat laut melihat dua cahaya yang besarnya seperti pohon kelapa (sak glugu- glugu) karena ada cahaya tadi yang cahayanya memancar keatas hingga mencapai langit, Ki Kenthung bertanya-tanya: cahaya apa itu? Ki Kenthung kemudian masuk ke dalam rumah lagi, seperti biasanya pada keesokan harinya Ki Kenthung pergi menuju keladang di sana dilihat kanan kirinya semua tanaman terlihat kering, setelah sampai disawah/ladang Bulak Pakel disebelah tenggara ada sebuah gubuk kecil yang beratapkan ijuk. Ki Kenthung mendekati gubuk tersebut sambil bertanya: “Siapa yang membuat gubuk ini?” Didalam gubuk ini terdapat gundukan tanah yang disamping kanan kirinya terdapat wujud gedubang wurung. Setelah mendekati gubuk tersebut Ki Kenthung bertanya-tanya mengapa semua tanamanya kering, kemudian sekitar jam 9 pagi Ki Kenthung merasa panas karena terik matahari pagi lalu Ki Kenthung kembali ke pojok tenggara gubuk tadi untuk berteduh di bawah pohon yang ada di ladang. Ki Kenthung istirahat sambil ngeluh: besok mau makan apa semua tanaman kering semua? Keluhan Ki Kenthung yang seperti itu seperti ada jawaban “Ee, ee ee keluhanmu kok seperti sendaren kepipit, nanti ya nanti”. Sekejap mata Ki Kentung di tempat duduknya tadi seperti tidur sebentar (sekedip mata) dan terbangun dan seketika tanamanya semua subur dan terlihat hijau. Ki Kenthung berkata: Oo ternyata gubuk ini adalah petilasan Kyai Jobeh dan Nyai Jobeh karena semua tanaman yang kering dijadikan hijau semua tanpa adanya hujan. Sehingga ucapan Ki Kenthung dijadikan peringatan setiap satu tahun sekali “Bersih Dusun”. untuk tanda tanaman yang disebut gudhe jero sudah waktunya untuk dipanen karena untuk memperingati kejadian tersebut warga di Padukuhan Petir mengeluarkan berdoa bersama dengan membuat satu giling nasi yang dilengkapi dengan lauk bongko gudhe (dua bungkus) karena sebelumnya ada perkataan “mengko to mengko” jawaban dari keluhannya Ki Kenthung. Kejadian di tempat yang dikeramatkan itu digunakan sebagai tempat untuk berdoa kepada Mbah Jobeh agar mudah dikabulkan karena di tempat itu banyak kejadian terkabulnya hajad atau keinginannya.

Upacara Sadranan Mbah Jobeh tidak bisa dipisahkan dengan upacara bersih Dusun Petir atau Rasul Dusun Petir. Kedua upacara tersebut, Rasul Dusun Petir dan Sadranan Mbah Jobeh dipimpin oleh jurukunci petilasan Mbah Jobeh yakni Ki Noto Sukamto.

Kami selaku konsultan pariwisata mengucapkan terimakasih kepada Instansi terkait atas kepercayaan dan kerjasamanya. Demikian artikel penelitian pariwisata ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan pariwisata setempat. Untuk informasi mengenai penelitian pariwisata, berupa kajian atau pendampingan lebih lanjut dapat menghubungi Admin kami di +62 812-3299-9470

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *